Nerskogen Utvikling SA

Publisert 5. juni, 2018

(tidligere Nerskogen Sameielag BA)

Årsmøtet i Nerskogen Utvikling SA 04.06. 2018 har valgt nytt styre:

Leder: Maja Britt Renander   

Styremedlemmer: 

Stig Ove Rise, Arve Krovoll, Jan Perry Lund, Jan Magnar Vognild

Varamedlemmer: Jon Magne Fjellstad, Rune Lånke

______________________________________

Ta kontakt med styret om du har spørsmål, interesser og saker som angår Nerskogen Utvikling SA og dets sameieområder.

_____________________________________

Nerskogen Utvikling SA

Publisert 23. februar, 2011

Nerskogen Utvikling SA

(tidligere Nerskogen Sameielag BA)

____________________________________

Årsmøte 04.06.2018:

Leder: Maja Britt Renander Tlf. 99291388 E-post: maja-britt@hotmail.com 

Styremedlemmer:

Stig Ove Rise Tlf. 99292508

Arve Krovoll Tlf. 97784364

Jan Perry Lund  Tlf. 951 25 954  E-post: janp@lundhyttebygg.no 

Jan Magnar Vognild Tlf. 97751521

Varamedlemmer:

Jon Magne Fjellstad

Rune Lånke

______________________________________

Ta kontakt med styret om du har spørsmål, interesser og saker som angår Nerskogen Utvikling SA og dets sameieområder.

_____________________________________

 

_________________________________________________

Saken Gangbru over Minilla pr. 12.05.12, se:   IMG

___________________________________________________

Viktig fra årsmøtet 8. mai 2012:

Dette året vil det bli innkalt til ekstraordinært årsmøte pga vedtektsendringer når BA går ut.

_____________________________________________________________

Årsmøte i Sameielaget Nerskogen BA

Tid: Torsdag 26. mai 2011 kl. 20.00

Sted: Fjellheim

Sakliste:

1. Åpning med godkjenning av innkallelse og sakliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av 2 personer til å underskrive møteboka

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Valg

7. Valg av 1 person til å underskrive skjøte ved tomtesalg

8. Orientering omkring forvaltning av lagets midler

DET VIL BLI KAFFE OG NOGO ATTÅT.

VEL MØTT!

_________________________________________________

Nerskogen.net på Facebook

Publisert 16. juni, 2019

HER er lenka.

All aktivitet til Nerskogen.net vil fortsatt foregå på denne hjemmesida der du er nå, men FB-sida kommer i tillegg sånn at det blir lettere å spre innleggene herfra.

Håpet er at vi skal få hjemmesida vår mer kjent. Den er eid/driftet av Nerskogen Utvikling (gml. Nerskogen Sameielag) og er ment til gagn for alle med hjerte for Nerskogen …virksomhetene, lag/foreninger, beboerne, besøkende, …

Klikk gjerne «liker» på FB-sida sånn at vi får spredt alt vi holder på med her.

Vi må gjøre det lett for folk å finne ut hva som foregår her når folk kommer til Nerskogen

… enten det er på kort eller lang visitt.

Både for annonsører, lag og foreninger eller andre som gjerne vil dele sin info, er dette fortsatt

kontaktadressen

Takk og tvi-tvi!

Nerskogen skole

Publisert 25. februar, 2011

Nerskogen skole

_____________________________________________________
_____________________________________________________
 De første bureiserbarna gikk på skole
«n`i bygd`n» (Rennebu) eller «frammi bøgd`n» (Oppdal) og var innlosjert hos slekninger og kjente.
I 1939 sto Fjellheim ferdig slik at det ble starta opp skole denne høsten. Læreren bodde i 2.etg. og første året var det 19 elever.
Siste skoledag i Fjellheim var 8. februar 1967 da Nerskogen skole hadde fått nytt skolebygg.
Fra starten i 1939 var opplæringsmålet nynorsk, men de gikk over til bokmål fra 1986.
Etter mangeårig drakamp ble Nerskogen skole nedlagt i 2014.
 
I kampens hete ble kommunegrensa flyttet i løpet av nattens mulm og mørke
–  i mai 2012.
 
:::::::::::::::::::::::::::::
Pr. 2018 går barna på Nerskogen på skole
enten på Berkåk (Rennebu), på Midtbygda (Oppdal) eller på EnSpire-skolen på Voll (Rennebu)
::::::::::::::::::::::::::::::
Foto: Karl Magnus Holberg

___________________________

Elevene ved småskolen Nerskogen skole 1960

____________________________________________

Her er Nerskogen skolekorps 17.mai 1976.

Korpset eksisterte fra 1976 – 1980.

                                                    Foto: M. Kjellberg/ Adresseavisen

___________________________________________

Klar – ferdig – GÅ

Her er Nerskogen skole som deltok på Tinestafetten, Oppdal, 10.mai 2012.

Anniken, Emil, Chul Aron, Julie, Malin, Vegard, Ken Adrian og Andreas

Gjengen deltok i Åpen klasse mellomtrinn og besto av 1.tr, 2.tr, 3.tr, 4.tr og 6.tr.

 Ungene var vel spente og de fullførte med glans selv om de ble laaaangt etter. FLOTT INNSATS!

De avsluttet seansen med et besøk på kafeen på Kulturhuset.

Alle fikk t-skjorte og juice som deltagerpremie!

Her er Julie, Chul Aron og Ken Adrian
_____________________________________
 
 

Det ser mørkt ut for framtida til Nerskogen skole og barnehage…

Les saken i Opdalingen 12.05.2012

____________________________________________________

NERSKOGEN SKOLE – EN HJØRNESTEN I NERSKOGSSAMFUNNET

Offisiell uttalelse fra Nerskogen Grendalag

 

Faktiske forhold (mai 2012)

I et vedtak i Rennebu Kommunestyre 16.09.2010 ble det vedtatt at Nerskogen Skole skulle bestå. Det ble bestemt at Nerskogen Skole skulle styrkes som læringsarena og at skolen skulle evalueres på nytt om 2 år.

Det er i dag bred enighet om at læringsmiljøet ved skolen er godt. I 2010 ble det understreket både fra ordfører og rådmann at økonomi ikke var noe argument for å legge ned skolen. Så vidt vi vet er ikke arbeidsgruppa som har evaluert Nerskogen Skole bedt om å legge økonomiske vurderinger til grunn.

 

Nerskogen i dag

Rennebu som kommune har de senere åra hatt Rennebu 3000 som prosjekt og målsetting. Det er en fin og optimistisk målsetning å ha for en kommune som Rennebu. Imidlertid er det slik at etter noen år med positiv utvikling, så har det snudd, og pilen peker for tiden feil veg. Da er det veldig positivt for Rennebu å ha grender som Nerskogen. Her har vi en positiv næringsutvikling, det bor folk i alle hus, vi har en skole der elevene trives og utvikler seg, vi har en butikk som har en fantastisk utvikling, vi har skisenter og uendelige muligheter for bortoverski, vi har ungdommer som er i ferd med å flytte tilbake til Nerskogen. Kort sagt så er Nerskogen inne i en utvikling som kan betegnes med ett ord: positiv.

Hvis vi ser litt fram i tid, så ser vi at dette vil gi økt bosetting.

Vi våger den påstand at Nerskogen er den kretsen i Rennebu som har best utvikling.

 

Nerskogen i framtida ?

HOO har gjort et vedtak der de tilrår en nedlegging av Nerskogen Skole. Etter vårt syn vil dette medføre svært uheldige konsekvenser for Nerskogen som samfunn. Med HOO sitt vedtak, opplever vi en stor usikkerhet i Nerskogssamfunnet. Flere vurderer rett og slett hva de skal gjøre framover. Dette gjelder både næringsutøvere med investeringsplaner og det gjelder ikke minst ungdom som er i ferd med å etablere seg på Nerskogen.

 

HOO – vedtaket

Er grunnlaget for HOO sitt vedtak godt nok?

Mange fra grenda var til stede da HOO gjorde sitt vedtak og vi stiller følgende spørsmål:

– Det står i sakspapirene at samfunnsperspektivet er vurdert. Vi kan ikke ut fra hverken debatten eller dokumentene se at dette er gjort.

– Kommunalsjef Lill Hemmingsen Bøe orienterte i møtet om at Rennebu Kommune har en skolebruksplan som er grunnlaget for skolepolitikken i kommunen. Planen ble ikke framlagt i møtet, men vi har fått den tilsendt i etterkant. Planen som i følge Hemmingsen Bøe er den som gjelder i dag er i realiteten en plan for årene 2005 til 2008.

– I debatten forut for HOO-vedtaket ble det servert påstander fra leder Marit Bjerkås som var direkte feil. Hun hevdet at et fåtall av barna på Nerskogen deltar i fritidsaktiviteter. Sannheten er at alle barna deltar i organiserte fritidsaktiviteter. De er aktive!

– «I hht. Barnekonvensjonen artikkel 3 skal kommunen, i alle saker som berører barn, ta hensyn til hva som er til barnets beste. I saksframlegget skal kommunen dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil gi en like god, eller bedre ivaretakelse av barna.» Vi kan ikke sjå at det er gjort en fullstendig konsekvensanalyse knyttet til en nedleggelse av skolen. Viktige momenter her er kjørelengde, vegstandard, leksehjelp, fritidsaktiviteter, vær og føreforhold, tilhørighet til nærmiljøet.

– «I prosessen er det viktig å minne om barnekonvensjonen artikkel 12 om barns rett til å bli hørt, og at deres synspunkter skal vektlegges.» Vi kan ikke forstå at barna har hatt mulighet til å komme med sitt syn.

Barneombudet sier: «Dersom barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksframlegget, så vil det være en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket er ugyldig.»

– Vedlegg fra SU-møtet (løpenr. 2701/12) var en del av grunnlaget for vedtaket i HOO. Dette SU-møtet er spesielt. Den kommunevalgte representanten i SU, Toril Dullum Lund, ble ikke innkalt til møtet. Rektor Kari Haukdal hadde ansvaret for innkalling til møtet.  Dette er i etterkant tatt opp med FUG, og der får vi opplyst at et møte der alle medlemmene ikke er innkalt er å betrakte som ugyldig.

 

Prosessen

Vedtaket fra 16.09.2010 sier at Nerskogen Skole skal evalueres etter 2 år. I praksis så blir denne evalueringen igangsatt etter 1 år og 3 måneder.

HOO sin innstilling ble vedtatt 26.04.2012. Formannskapet skal behandle innstillingen 11.05.2012 og kommunestyret skal sluttbehandle dette 22.05.2012. Hele prosessen bærer preg av hastverk. Det store spørsmålet for oss er; hvorfor?

Hvorfor skal den viktigste saken for Nerskogen på lang, lang tid kjøres gjennom på denne måten? Er det ikke viktig å få belyst alle sider av en så viktig sak.

 

Kjære politikere hjelp oss å utvikle Nerskogen og Rennebu videre.

 Nerskogen Grendalag

_______________________________________________

Nerskogen skole og Ola Røtvei deltar på Earth Hour. Les om saken i Opdalingen 31.mars.12.

_____________________________________________________

Ved av tre – på 1-2-3

Elevbedriften Ved av tre – på 1-2-3 fra Nerskogen fikk 2. premie i klassen Beste bedrift. Historien bak denne

bedriften er at elevene ved Nerskogen skole høsten 2011 ryddet uteområdet for å gjøre plass til kuleløype om vinteren og sykkeltrasé om høsten og våren.

Etter hvert som bjørketrærne ble kappet, fant de eldste elevene ut at de kunne lage ved for salg.

I brosjyren reklamerer de med at veden deres er meget miljøvennlig. Den er vokst på fjellet i ren luft, sagd og

fraktet ned med muskelkraft – de har kun brukt elektrisk vedklyver. Veden ble pakket i sekker og tatt med til messa

Ung Skaperlyst på Løkken, der de hadde laget en informativ stand om arbeidet.

Se hele saken i Rennebunytt 16.02.12

_____________________________________________________

13. desember 2011

I dag var det både Luciafeiring og juleverksted på Nerskogen skole.

Det var artig!!!

Håper vi ikke har avslørt for mange av årets julegaver med dette…. 🙂

 

___________________________________________________________________

 
 
Fredag 18. februar var det skikarneval på Nerskogen skole for alle på skolen og i barnehagen.
Elevene hadde vært med å organisere alt selv;
alt fra løypetråkking, løypekart, ballongblåsing, bollebaking, invitasjoner og laging av diplomer.
Aktivitenene var: Kuleløype – Orgeltramp – Kims lek – Huskeregle og Ballongskyting.
 
Gry Østvik – som er tidligere skiskytter – hadde tatt med seg geværet sitt sånn at vi alle fikk prøve å skyte.
Stor begeistring på standplass, med ballonger som skyteskiver.
 
Vi avsluttet med sjølbakte boller, diplomutdeling og medaljer til hver.
Ha en flott vinterferie alle sammen!
_________________________

9. juni 2011:

I dag ble forhøsteren til Magne Ofstad en drage!!!

  Ungene på Nerskogen skole har NYTTA PÅ NYTT til Rennebumartnan. I sommer kan dere se dragen vår utenfor skolen – i påvente av martnastur. Detta var gøy!!!

Nå gleder vi oss bare til den tørker sånn at vi kan få retta opp nakken på den og ta den med ut i sol og regnvær.

_______________________________

 
 

Nerskogen Grendalag

Publisert 23. februar, 2011

Nerskogen Grendalag

Leder:

Ingunn Vognild  E-post: ingvog@oppdal.com

____________________________

Facebook

Facebook-gruppe

___________________________

___________________________

«Lørdag 14. mars er det klart for konsert med Tore Johansen og Travelling Strawberries.

Dette kommer til å bli en fin kveld i kapellet, så møt opp på konsert.

Billetter fås kjøpt på Joker Nerskogen, Vognildsbua og Spiren. Pris kr 350,-. Velkommen!

Etter konserten er det pizzabuffet på Markastuggu.»

___________________________

28.03.17:

Grendalaget Godt Mot og Nerskogen Grendalag slått sammen til ett lag.

Alle som er bosatt på Nerskogen og i Skardalen er regnet som medlemmer og har dermed stemmerett i Nerskogen Grendalag. Det blir ikke innkrevd medlemsavgift.

Ellers vil vi så ofte vi kan knytte til oss og invitere nerskogsvenner på ulikt vis. Det være seg julebord, 17.mai, konsertkomite, årsmøter, åpne medlemsmøter m.m.

Vi vet at det er mange som gjerne vil delta på våre arrangement, og vi vet også at mange som er bosatt utenfor Nerskogen/Skardalen ønsker å hjelpe til der det er behov.

 

_________________________________________

VEDTEKTER FOR NERSKOGEN GRENDALAG

  • 1 Navn

Grendalagets navn er Nerskogen Grendalag

  • 2 Område

Lagets område omfatter Nerskogen og Skardalen

  • 3 Formål

Grendalagets formål er å fremme felles interesser i lagets område, slik som sosialt fellesskap, kultur-, miljø-, og næringsutvikling etc.

Grendalaget vil gjennom demokratiske virkemidler søke å utvikle lokalsamfunnet. Styret i grendalaget kan samarbeide med andre lag og foreninger i saker av felles interesse.

  • 4 Medlemsskap

Alle som har bosted i grendalagets område er medlemmer i laget.

  • 5 Arbeidsoppgaver

Grendalagets hovedoppgave er å sikre utvikling på grendaplan, og det skal være en pådriver for å fremme kretsens syn i saker ovenfor offentlige instanser.

Grendalaget skal være høringsinnstans for kommunale etater i saker som kommer inn under lagets formålsparagraf.

Grendalaget skal holde sine eiendeler og eiendommer, herunder grendahus og ballbinge, i forsvarlig stand.

  • 6 andre foretak

Fellestiltak som laget har inngått avtale om, er laget forpliktet til å ta ansvar for

  • 7 styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer. Styret skal avholde minst 4 styremøter årlig og lede driften av laget i overenstemmelse med vedtekter og beslutninger fattet av års- og medlemsmøter. De skal få definerte mål som skal nås innen bestemte tidsfrister. Styret skal fungere som en organisator for å sette tiltak i verk. Styret skal koble inn grunneiere og andre naturlige parter i enkeltsaker. Samle alle krefter som vil være med på å utvikle plassen og utnytte Nerskogens ressurser. De skal sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon, og de skal innkalle til års-/medlemsmøter.

  • 8 Årsmøte

Årsmøte er lagets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret kunngjør årsmøtet med 14 dagers varsel. Kunngjøringen skal inneholde saksliste.

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må meldes til styret innen 31. januar.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst 2/3 av medlemmene eller styret krever det.
På årsmøte skal følgende behandles:

a)Styrets årsmelding og revidert regnskap

b)Styrets forslag til oppgaver i laget, handlingsplan

c)valg av; leder for ett år, to styremedlemmer for 2 år, varamedlem for ett år, to revisorer for ett år og ett medlem til valgnemnd for 3 år

d)andre saker som er nevnt i innkallingen

  • 9. vedtektsendring

Endring av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte- etter å ha vært oppført på sakslisten. Endring i vedtektene krever to tredels flertall av de avgitte stemmer.

  • 10. Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan fattes av årsmøtet. Vedtak om oppløsning kan bare fattes med to tredjedels flertall på ett årsmøte – etter at det har vært foreslått på foregående ordinære årsmøte.
Vedtatt på årsmøtet 28.03.2017

_________________________

Annonseplass 2020

Publisert 9. januar, 2020

Hei, alle sammen!

Det er tid for å etablere/ fornye støtten og reklamen din på www.nerskogen.net.

Ta kontakt!

Det koster ikke mer enn 650,- kr. for hele året.

Sida er eid av Nerskogen Utvikling (tidl. Nerskogen Sameielag) og hensikten er å samle det som foregår her + i områdene rundt; en inngangsportal til Nerskogen i Trollheimen.

www.nerskogen.net har tilhørende Facebook-side – http://www.nerskogen.net  – der vi lett kan dele informasjon annonsører vil ha ut fra egne FB-sider.

Velkommen til www.nerskogen.net 2020!

 

Annonseplass 2018

Publisert 4. januar, 2018

Annonseplass på nettstedet www.nerskogen.net 2018

 Nytt år og nye muligheter!

Det tid for å fornye annonseplassen på www.nerskogen.net og vi ønsker nye annonsører hjertelig velkommen!

Nettstedet er en inngangsportal for hva som tilbys på Nerskogen og i nærområdet. På denne hjemmesida får vi presentert oss samlet. Det skal være lett for folk å orientere seg i hva som foregår her.

Nerskogen Utvikling SA (som før het Nerskogen Sameielag) eier sida og det koster kun kr. 650,- å annonsere på www.nerskogen.net i et helt år.

Vi samler lenkene til aktuelle hjemmesider og vi lager egne oppslag i nyhetsoppdateringen når dere ønsker det.

Ikke-kommersiell informasjon fra lokale lag og foreninger har gratis plassering.

Vi ønsker oss ei aktuell, oppdatert og frodig side. Det er sammen vi kan få til dette.

Send e-post til post@bakkli.no – med nei eller ja, logo, lenke til egen hjemmeside og eventuell informasjon du vil ha med.

 

Vennlig hilsen www.nerskogen.net

v/ Siri Kulseng Wikan

Annonseplass 2017

Publisert 16. januar, 2017

Det tid for å fornye annonseplassen på www.nerskogen.net og vi ønsker nye annonsører hjertelig velkommen!

Nettstedet er en inngangsportal for hva som tilbys på Nerskogen og i nærområdet. Det skal være lett for folk å orientere seg i hva som foregår her.

Nerskogen Utvikling SA (som før het Nerskogen Sameielag) eier sida og det koster kun kr. 650,- å annonsere på www.nerskogen.net i et helt år.

Vi samler lenkene til aktuelle hjemmesider/facebooksider og vi lager egne oppslag i nyhetsoppdateringen når dere ønsker det. Om noen mangler hjemmeside, lager vi ei enkel side. Dette inngår i prisen.

Nettstedet er bedre og artigere jo flere som bidrar.

Ikke-kommersiell informasjon fra lokale lag og foreninger har gratis plassering.

Vi ønsker oss ei aktuell, oppdatert og frodig side. Det er sammen vi kan få til dette 🙂

Send e-post til post@bakkli.no – med logo, lenke til egen hjemmeside og eventuell informasjon du vil ha med.

Vennlig hilsen www.nerskogen.net v/ Siri Kulseng Wikan

Takk, takk, takk :-)

Publisert 11. juni, 2016

Ser av Hytteundersøkelsen i Rennebu (mai 2016)

at mange svarer www.nerskogen.net på spørsmål nr.15:

Hvilke kilder benyttes når du søker informasjon om Rennebu?

Det kommer bare fram av kommentarfeltene, siden nettstedet ikke var satt opp som alternativ.

Vi som driver sida; Nerskogen Utvikling, vet jo at det er over 200 daglige treff, men flere tusen før helger, ferier eller spesielle begivenheter.

Godt det også kom fram av hytteundersøkelsen!

Så bra! Det var hyggelig lesning 🙂

___________________________________

 

-Fra Lag & Foreninger

Publisert 6. mai, 2010

Klikk på navnene, så ser du hjemmesidene 🙂

_________________________________________

Artsdatabanken

Flåsetra hytteforening

Nerskogen Beitelag

Nerskogen Grendalag

Nerskogen Grunneierlag

Nerskogen Hytteeierforening

Nerskogen Løypeforening

Nerskogen Utvikling SA (tidligere Nerskogen Sameielag)

Nerskogen Sanitetsforening

Oppdal Kunstlag

Rennebu utmarksråd

Rennebu Frivilligsentral

Rennebu Historielag

IL Snøhetta

Trollheimen Sijte

Ånegga Vasslag

 

« Eldre innlegg