Ny jord

Selskapet Ny Jord

(Selskap for landets indre kolonisasjon og emigrasjonens innskrenkning)

_______________________________________

Selskapet NY Jord ble dannet i 1908. Det hadde som formål å minske utvandringen. Det skulle gi folk her til lands nytt håp om at vi kunne bygge nytt land her framfor å dra fra landet.

Da det ble planlagt vei til Nerskogen, så Selskapet Ny Jord muligheter for et større bureisingsfelt. Ny Jord kjøpte da opp jord og solgte videre slik at det ble mange flere gårder i grenda.

NB: Det er ikke alle gardsbruka som er etablert på Ny Jord-eiendommer.

 Utklippet ser ut til å være fra Adresseavisen, men uklart når…
_________________________________________

Wikipedia:

«Ny Jord

(Selskap for landets indre kolonisasjon og emigrasjonens innskrenkning)

ble dannet i 1908 og fikk i 1915 sitt nåværende navn. Selskapet hadde som formål å minske utvandringen. Dette skulle gjøres ved å vise til ulempene ved å dra fra landet og å gi folk en mer realistisk oppfatning av hva de kunne vente seg dersom de emigrerte.

Selskapet arbeidet etter hvert mest for bureising på udyrket jord ved å kjøpe dyrkingsfelt, og på særlige vilkår gi økonomisk tilskudd til bureisere. Fram til midten av 1930-tallet hadde selskapet gitt tilskudd til mer enn 10 000 bureisingsbruk, og det var dyrket over 180 000 dekar jord.

I 1972 gikk Ny Jord sammen med Det norske myrselskap og dannet Det norske jord- og myrselskap (DNJM).»

________________________