Nerskogen skole

Nerskogen skole

_____________________________________________________
_____________________________________________________
 De første bureiserbarna gikk på skole
«n`i bygd`n» (Rennebu) eller «frammi bøgd`n» (Oppdal) og var innlosjert hos slekninger og kjente.
I 1939 sto Fjellheim ferdig slik at det ble starta opp skole denne høsten. Læreren bodde i 2.etg. og første året var det 19 elever.
Siste skoledag i Fjellheim var 8. februar 1967 da Nerskogen skole hadde fått nytt skolebygg.
Fra starten i 1939 var opplæringsmålet nynorsk, men de gikk over til bokmål fra 1986.
Etter mangeårig drakamp ble Nerskogen skole nedlagt i 2014.
 
I kampens hete ble kommunegrensa flyttet i løpet av nattens mulm og mørke
–  i mai 2012.
 
:::::::::::::::::::::::::::::
Pr. 2018 går barna på Nerskogen på skole
enten på Berkåk (Rennebu), på Midtbygda (Oppdal) eller på EnSpire-skolen på Voll (Rennebu)
::::::::::::::::::::::::::::::
Foto: Karl Magnus Holberg

___________________________

Elevene ved småskolen Nerskogen skole 1960

____________________________________________

Her er Nerskogen skolekorps 17.mai 1976.

Korpset eksisterte fra 1976 – 1980.

                                                    Foto: M. Kjellberg/ Adresseavisen

___________________________________________

Klar – ferdig – GÅ

Her er Nerskogen skole som deltok på Tinestafetten, Oppdal, 10.mai 2012.

Anniken, Emil, Chul Aron, Julie, Malin, Vegard, Ken Adrian og Andreas

Gjengen deltok i Åpen klasse mellomtrinn og besto av 1.tr, 2.tr, 3.tr, 4.tr og 6.tr.

 Ungene var vel spente og de fullførte med glans selv om de ble laaaangt etter. FLOTT INNSATS!

De avsluttet seansen med et besøk på kafeen på Kulturhuset.

Alle fikk t-skjorte og juice som deltagerpremie!

Her er Julie, Chul Aron og Ken Adrian
_____________________________________
 
 

Det ser mørkt ut for framtida til Nerskogen skole og barnehage…

Les saken i Opdalingen 12.05.2012

____________________________________________________

NERSKOGEN SKOLE – EN HJØRNESTEN I NERSKOGSSAMFUNNET

Offisiell uttalelse fra Nerskogen Grendalag

 

Faktiske forhold (mai 2012)

I et vedtak i Rennebu Kommunestyre 16.09.2010 ble det vedtatt at Nerskogen Skole skulle bestå. Det ble bestemt at Nerskogen Skole skulle styrkes som læringsarena og at skolen skulle evalueres på nytt om 2 år.

Det er i dag bred enighet om at læringsmiljøet ved skolen er godt. I 2010 ble det understreket både fra ordfører og rådmann at økonomi ikke var noe argument for å legge ned skolen. Så vidt vi vet er ikke arbeidsgruppa som har evaluert Nerskogen Skole bedt om å legge økonomiske vurderinger til grunn.

 

Nerskogen i dag

Rennebu som kommune har de senere åra hatt Rennebu 3000 som prosjekt og målsetting. Det er en fin og optimistisk målsetning å ha for en kommune som Rennebu. Imidlertid er det slik at etter noen år med positiv utvikling, så har det snudd, og pilen peker for tiden feil veg. Da er det veldig positivt for Rennebu å ha grender som Nerskogen. Her har vi en positiv næringsutvikling, det bor folk i alle hus, vi har en skole der elevene trives og utvikler seg, vi har en butikk som har en fantastisk utvikling, vi har skisenter og uendelige muligheter for bortoverski, vi har ungdommer som er i ferd med å flytte tilbake til Nerskogen. Kort sagt så er Nerskogen inne i en utvikling som kan betegnes med ett ord: positiv.

Hvis vi ser litt fram i tid, så ser vi at dette vil gi økt bosetting.

Vi våger den påstand at Nerskogen er den kretsen i Rennebu som har best utvikling.

 

Nerskogen i framtida ?

HOO har gjort et vedtak der de tilrår en nedlegging av Nerskogen Skole. Etter vårt syn vil dette medføre svært uheldige konsekvenser for Nerskogen som samfunn. Med HOO sitt vedtak, opplever vi en stor usikkerhet i Nerskogssamfunnet. Flere vurderer rett og slett hva de skal gjøre framover. Dette gjelder både næringsutøvere med investeringsplaner og det gjelder ikke minst ungdom som er i ferd med å etablere seg på Nerskogen.

 

HOO – vedtaket

Er grunnlaget for HOO sitt vedtak godt nok?

Mange fra grenda var til stede da HOO gjorde sitt vedtak og vi stiller følgende spørsmål:

– Det står i sakspapirene at samfunnsperspektivet er vurdert. Vi kan ikke ut fra hverken debatten eller dokumentene se at dette er gjort.

– Kommunalsjef Lill Hemmingsen Bøe orienterte i møtet om at Rennebu Kommune har en skolebruksplan som er grunnlaget for skolepolitikken i kommunen. Planen ble ikke framlagt i møtet, men vi har fått den tilsendt i etterkant. Planen som i følge Hemmingsen Bøe er den som gjelder i dag er i realiteten en plan for årene 2005 til 2008.

– I debatten forut for HOO-vedtaket ble det servert påstander fra leder Marit Bjerkås som var direkte feil. Hun hevdet at et fåtall av barna på Nerskogen deltar i fritidsaktiviteter. Sannheten er at alle barna deltar i organiserte fritidsaktiviteter. De er aktive!

– «I hht. Barnekonvensjonen artikkel 3 skal kommunen, i alle saker som berører barn, ta hensyn til hva som er til barnets beste. I saksframlegget skal kommunen dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil gi en like god, eller bedre ivaretakelse av barna.» Vi kan ikke sjå at det er gjort en fullstendig konsekvensanalyse knyttet til en nedleggelse av skolen. Viktige momenter her er kjørelengde, vegstandard, leksehjelp, fritidsaktiviteter, vær og føreforhold, tilhørighet til nærmiljøet.

– «I prosessen er det viktig å minne om barnekonvensjonen artikkel 12 om barns rett til å bli hørt, og at deres synspunkter skal vektlegges.» Vi kan ikke forstå at barna har hatt mulighet til å komme med sitt syn.

Barneombudet sier: «Dersom barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksframlegget, så vil det være en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket er ugyldig.»

– Vedlegg fra SU-møtet (løpenr. 2701/12) var en del av grunnlaget for vedtaket i HOO. Dette SU-møtet er spesielt. Den kommunevalgte representanten i SU, Toril Dullum Lund, ble ikke innkalt til møtet. Rektor Kari Haukdal hadde ansvaret for innkalling til møtet.  Dette er i etterkant tatt opp med FUG, og der får vi opplyst at et møte der alle medlemmene ikke er innkalt er å betrakte som ugyldig.

 

Prosessen

Vedtaket fra 16.09.2010 sier at Nerskogen Skole skal evalueres etter 2 år. I praksis så blir denne evalueringen igangsatt etter 1 år og 3 måneder.

HOO sin innstilling ble vedtatt 26.04.2012. Formannskapet skal behandle innstillingen 11.05.2012 og kommunestyret skal sluttbehandle dette 22.05.2012. Hele prosessen bærer preg av hastverk. Det store spørsmålet for oss er; hvorfor?

Hvorfor skal den viktigste saken for Nerskogen på lang, lang tid kjøres gjennom på denne måten? Er det ikke viktig å få belyst alle sider av en så viktig sak.

 

Kjære politikere hjelp oss å utvikle Nerskogen og Rennebu videre.

 Nerskogen Grendalag

_______________________________________________

Nerskogen skole og Ola Røtvei deltar på Earth Hour. Les om saken i Opdalingen 31.mars.12.

_____________________________________________________

Ved av tre – på 1-2-3

Elevbedriften Ved av tre – på 1-2-3 fra Nerskogen fikk 2. premie i klassen Beste bedrift. Historien bak denne

bedriften er at elevene ved Nerskogen skole høsten 2011 ryddet uteområdet for å gjøre plass til kuleløype om vinteren og sykkeltrasé om høsten og våren.

Etter hvert som bjørketrærne ble kappet, fant de eldste elevene ut at de kunne lage ved for salg.

I brosjyren reklamerer de med at veden deres er meget miljøvennlig. Den er vokst på fjellet i ren luft, sagd og

fraktet ned med muskelkraft – de har kun brukt elektrisk vedklyver. Veden ble pakket i sekker og tatt med til messa

Ung Skaperlyst på Løkken, der de hadde laget en informativ stand om arbeidet.

Se hele saken i Rennebunytt 16.02.12

_____________________________________________________

13. desember 2011

I dag var det både Luciafeiring og juleverksted på Nerskogen skole.

Det var artig!!!

Håper vi ikke har avslørt for mange av årets julegaver med dette…. 🙂

 

___________________________________________________________________

 
 
Fredag 18. februar var det skikarneval på Nerskogen skole for alle på skolen og i barnehagen.
Elevene hadde vært med å organisere alt selv;
alt fra løypetråkking, løypekart, ballongblåsing, bollebaking, invitasjoner og laging av diplomer.
Aktivitenene var: Kuleløype – Orgeltramp – Kims lek – Huskeregle og Ballongskyting.
 
Gry Østvik – som er tidligere skiskytter – hadde tatt med seg geværet sitt sånn at vi alle fikk prøve å skyte.
Stor begeistring på standplass, med ballonger som skyteskiver.
 
Vi avsluttet med sjølbakte boller, diplomutdeling og medaljer til hver.
Ha en flott vinterferie alle sammen!
_________________________

9. juni 2011:

I dag ble forhøsteren til Magne Ofstad en drage!!!

  Ungene på Nerskogen skole har NYTTA PÅ NYTT til Rennebumartnan. I sommer kan dere se dragen vår utenfor skolen – i påvente av martnastur. Detta var gøy!!!

Nå gleder vi oss bare til den tørker sånn at vi kan få retta opp nakken på den og ta den med ut i sol og regnvær.

_______________________________

Opp-avisa 24. nov. 2022:

«Rennebu – hva vil dere?

«Hvis Tara tvinges til å gå skole på Berkåk, så mister Rennebu sannsynligvis fem innbyggere her». Det skriver Jan Perry Lund på Nerskogen som mener Rennebu kommune må gi et godt signal til folk som vil flytte til kommunen.»

______________________________

Opp-avisa 09. feb. 2023:

«Tara (6) får ikke gå på skole i nabobygda: – Nå flytter vi»

«Tara (6) fikk nei til skolebytte, nå flytter familien.

Rune Lånke og Nadia Roumimper fortviler etter at Statsforvalteren avviser klagen deres på at datteren ikke får gå på skole i Oppdal. Nå flytter familien fra Rennebu over kommunegrensen.»

«- Vi er ikke de første som flytter fra Rennebu på grunn av skolesak. Jeg synes det er på tide at Oppdal og Rennebu går sammen om Nerskogen og finner en løsning for grenda som er delt i to av kommunegrensa, sier hun. – Det må gå an å bo her, uten å måtte tenke på meter og kilometer. Det er bare politikerne som kan gjøre noe med det. Det må da være best for dem også å ikke være så strenge når de mister innbyggere på det.» (Nadia til OPP-avisa)

________________________________

 

«Vi forventer at kommunene legger til rette for at fjerde generasjons nerskogsbygg kan bosette seg i grenda. Generasjonsskiftet er allerede godt i gang, og i så måte er det viktige år framover.»

Se OPP.no fra 06.03.23:

«Vi forventer at kommunene legger til rette

Nerskogen Grendalag ber i et åpent brev til folkevalgte i Oppdal og Rennebu om at kommunene går sammen og løser saken om seks-åringen på Nerskogen som fikk nei i Rennebu til å gå på skole i Oppdal.»

_____________________________