Nerskogen Grendalag

Nerskogen Grendalag

Leder:

Ingrid Godtland tlf. 46469148

____________________________

Facebook

___________________________

___________________________

___________________________

    20.04.2021: Endring i VEDTEKTER FOR NERSKOGEN GRENDALAG

___________________________

28.03.2017: VEDTEKTER FOR NERSKOGEN GRENDALAG

Grendalagets navn er Nerskogen Grendalag

Lagets område omfatter Nerskogen og Skardalen

Grendalagets formål er å fremme felles interesser i lagets område, slik som sosialt fellesskap, kultur-, miljø-, og næringsutvikling etc.

Grendalaget vil gjennom demokratiske virkemidler søke å utvikle lokalsamfunnet. Styret i grendalaget kan samarbeide med andre lag og foreninger i saker av felles interesse.

Alle som har bosted i grendalagets område er medlemmer i laget.

Grendalagets hovedoppgave er å sikre utvikling på grendaplan, og det skal være en pådriver for å fremme kretsens syn i saker ovenfor offentlige instanser.

Grendalaget skal være høringsinnstans for kommunale etater i saker som kommer inn under lagets formålsparagraf.

Grendalaget skal holde sine eiendeler og eiendommer, herunder grendahus og ballbinge, i forsvarlig stand.

Fellestiltak som laget har inngått avtale om, er laget forpliktet til å ta ansvar for

Styret skal bestå av 5 medlemmer. Styret skal avholde minst 4 styremøter årlig og lede driften av laget i overenstemmelse med vedtekter og beslutninger fattet av års- og medlemsmøter. De skal få definerte mål som skal nås innen bestemte tidsfrister. Styret skal fungere som en organisator for å sette tiltak i verk. Styret skal koble inn grunneiere og andre naturlige parter i enkeltsaker. Samle alle krefter som vil være med på å utvikle plassen og utnytte Nerskogens ressurser. De skal sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon, og de skal innkalle til års-/medlemsmøter.

Årsmøte er lagets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret kunngjør årsmøtet med 14 dagers varsel. Kunngjøringen skal inneholde saksliste.

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må meldes til styret innen 31. januar.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst 2/3 av medlemmene eller styret krever det.
På årsmøte skal følgende behandles:

a)Styrets årsmelding og revidert regnskap

b)Styrets forslag til oppgaver i laget, handlingsplan

c)valg av; leder for ett år, to styremedlemmer for 2 år, varamedlem for ett år, to revisorer for ett år og ett medlem til valgnemnd for 3 år

d)andre saker som er nevnt i innkallingen

Endring av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte- etter å ha vært oppført på sakslisten. Endring i vedtektene krever to tredels flertall av de avgitte stemmer.

Vedtak om oppløsning kan fattes av årsmøtet. Vedtak om oppløsning kan bare fattes med to tredjedels flertall på ett årsmøte – etter at det har vært foreslått på foregående ordinære årsmøte.
Vedtatt på årsmøtet 28.03.2017

_________________________