Nerskogen Grendalag

Nerskogen Grendalag

Leder:

Ingrid Godtland tlf. 46469148

____________________________

Facebook

Facebook-gruppe

___________________________

___________________________

Nerskogen grendalag inviterer til

utekonserten Fjellfokk!

Nerskogen grendahus

9. oktober 2021

kl. 20.00

Sjekk arrangementsbeskrivelsen med å klikke på bildet:

___________________________

Kan være et bilde av tekst

______________________

___________________________

«Lørdag 14. mars er det klart for konsert med Tore Johansen og Travelling Strawberries.

Dette kommer til å bli en fin kveld i kapellet, så møt opp på konsert.

Billetter fås kjøpt på Joker Nerskogen, Vognildsbua og Spiren. Pris kr 350,-. Velkommen!

Etter konserten er det pizzabuffet på Markastuggu.»

___________________________

28.03.17:

Grendalaget Godt Mot og Nerskogen Grendalag slått sammen til ett lag.

Alle som er bosatt på Nerskogen og i Skardalen er regnet som medlemmer og har dermed stemmerett i Nerskogen Grendalag. Det blir ikke innkrevd medlemsavgift.

Ellers vil vi så ofte vi kan knytte til oss og invitere nerskogsvenner på ulikt vis. Det være seg julebord, 17.mai, konsertkomite, årsmøter, åpne medlemsmøter m.m.

Vi vet at det er mange som gjerne vil delta på våre arrangement, og vi vet også at mange som er bosatt utenfor Nerskogen/Skardalen ønsker å hjelpe til der det er behov.

 

_________________________________________

VEDTEKTER FOR NERSKOGEN GRENDALAG

Grendalagets navn er Nerskogen Grendalag

Lagets område omfatter Nerskogen og Skardalen

Grendalagets formål er å fremme felles interesser i lagets område, slik som sosialt fellesskap, kultur-, miljø-, og næringsutvikling etc.

Grendalaget vil gjennom demokratiske virkemidler søke å utvikle lokalsamfunnet. Styret i grendalaget kan samarbeide med andre lag og foreninger i saker av felles interesse.

Alle som har bosted i grendalagets område er medlemmer i laget.

Grendalagets hovedoppgave er å sikre utvikling på grendaplan, og det skal være en pådriver for å fremme kretsens syn i saker ovenfor offentlige instanser.

Grendalaget skal være høringsinnstans for kommunale etater i saker som kommer inn under lagets formålsparagraf.

Grendalaget skal holde sine eiendeler og eiendommer, herunder grendahus og ballbinge, i forsvarlig stand.

Fellestiltak som laget har inngått avtale om, er laget forpliktet til å ta ansvar for

Styret skal bestå av 5 medlemmer. Styret skal avholde minst 4 styremøter årlig og lede driften av laget i overenstemmelse med vedtekter og beslutninger fattet av års- og medlemsmøter. De skal få definerte mål som skal nås innen bestemte tidsfrister. Styret skal fungere som en organisator for å sette tiltak i verk. Styret skal koble inn grunneiere og andre naturlige parter i enkeltsaker. Samle alle krefter som vil være med på å utvikle plassen og utnytte Nerskogens ressurser. De skal sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon, og de skal innkalle til års-/medlemsmøter.

Årsmøte er lagets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret kunngjør årsmøtet med 14 dagers varsel. Kunngjøringen skal inneholde saksliste.

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må meldes til styret innen 31. januar.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst 2/3 av medlemmene eller styret krever det.
På årsmøte skal følgende behandles:

a)Styrets årsmelding og revidert regnskap

b)Styrets forslag til oppgaver i laget, handlingsplan

c)valg av; leder for ett år, to styremedlemmer for 2 år, varamedlem for ett år, to revisorer for ett år og ett medlem til valgnemnd for 3 år

d)andre saker som er nevnt i innkallingen

Endring av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte- etter å ha vært oppført på sakslisten. Endring i vedtektene krever to tredels flertall av de avgitte stemmer.

Vedtak om oppløsning kan fattes av årsmøtet. Vedtak om oppløsning kan bare fattes med to tredjedels flertall på ett årsmøte – etter at det har vært foreslått på foregående ordinære årsmøte.
Vedtatt på årsmøtet 28.03.2017

_________________________