Idè med kryssing av Minilla sommers tid?

Publisert 10. februar, 2011

Det er ikke så rent lite med ingeniørkunst, materialkunnskap og dugnadsinnsats som skal til for å bygge ei 23 meter lang hengebru, men noen brave brubyggere i Narvik og Omegn Turistforening tok utfordringen, og i mai 2010 sto gangbrua over Nordalselva i Skjomdalen ferdig.

Da jeg leste en artikkel om dette i Fjell og Vidde nr 3 2010, var den naturlige tanken; kan vi i lag få til en sånn kryssing over Minilla sommers tid?; som en naturlig forlengelse av den nye flotte turstien langs Minilla?

Vi , er i første omgang noen medlemmer av hytteforeningen i Nordeng og Varghaugkjølen Hyttegrend og tanken har vi luftet med både grunneiere og fylkesmannens miljøvernavdeling og fått positiv respons.

Som om ikke det var nok har vi fra Narvik og Omegn Turistforening, som konstruerte og var bygge- og dugnadsansvarlige, velvilligst fått detaljerte tegninger og byggemåte på brua, så lenge formålet var å fremme økt friluftsliv!

Ut fra dette har vi undersøkt litt og mener å ha funnet et egnet kryssingspunkt, et par tre hundre meter ovenfor stedet der turstien slutter, med fast fjell på begge sider og et bruspenn, som tilsvarer brua over Nordalselva.

Vi vet at det er et sårbart område langs elva og at en sti videre må legges på et sted som ikke gir skjemmende tråkk i landskapet. Vi mener det aktuelle kryssingspunktet også tar hensyn til det, slik at stien kommer utenfor synsvidde fra eksisterende hytter i området. Avsperring for husdyr er et annet punkt.

Vi har tatt det opp med våre to hytteforeninger, og på bakgrunn av siste årsmøter, tør vi nok si, at de er villige til å bidra både med finansiering, formelle søknader og dugnadsarbeid, organisert på rette måte.

Tanken er at brua kan bygges i seksjoner innomhus på høsten, fraktes opp vinterstid og monteres neste sommer, men dette trengs det hjelp til i så fall.

Vi har kontaktet Nerskogen Grendalag, som ga oss ideen å legge disse tankene ut på Nerskogen.net. og håper derfor spent på positiv respons fra kreative og nevenyttige Nerskogsbygge!

Dette har det vært artig å fått til, forhåpentligvis til mye glede både for nåværende og framtidige friluftsinteresserte!

Legger ved et bilde av brua fra Nordalselva ved Narvik.

Fra en av initiativtakerne

Dag Denstad Nordeng Hyttegrend

Mail; ddenstad@online.no
TLF: 932 43 121