Til Rennebu kommune

Publisert 10. mai, 2012

 NERSKOGEN SKOLE – EN HJØRNESTEN I NERSKOGSSAMFUNNET

 Offisiell uttalelse fra Nerskogen Grendalag

 

Faktiske forhold (mai 2012)

 I et vedtak i Rennebu Kommunestyre 16.09.2010 ble det vedtatt at Nerskogen Skole skulle bestå. Det ble bestemt at Nerskogen Skole skulle styrkes som læringsarena og at skolen skulle evalueres på nytt om 2 år.

Det er i dag bred enighet om at læringsmiljøet ved skolen er godt. I 2010 ble det understreket både fra ordfører og rådmann at økonomi ikke var noe argument for å legge ned skolen. Så vidt vi vet er ikke arbeidsgruppa som har evaluert Nerskogen Skole bedt om å legge økonomiske vurderinger til grunn.

 

Nerskogen i dag

Rennebu som kommune har de senere åra hatt Rennebu 3000 som prosjekt og målsetting. Det er en fin og optimistisk målsetning å ha for en kommune som Rennebu. Imidlertid er det slik at etter noen år med positiv utvikling, så har det snudd, og pilen peker for tiden feil veg. Da er det veldig positivt for Rennebu å ha grender som Nerskogen. Her har vi en positiv næringsutvikling, det bor folk i alle hus, vi har en skole der elevene trives og utvikler seg, vi har en butikk som har en fantastisk utvikling, vi har skisenter og uendelige muligheter for bortoverski, vi har ungdommer som er i ferd med å flytte tilbake til Nerskogen. Kort sagt så er Nerskogen inne i en utvikling som kan betegnes med ett ord: positiv.

Hvis vi ser litt fram i tid, så ser vi at dette vil gi økt bosetting.

Vi våger den påstand at Nerskogen er den kretsen i Rennebu som har best utvikling.

 

Nerskogen i framtida ?

 HOO har gjort et vedtak der de tilrår en nedlegging av Nerskogen Skole. Etter vårt syn vil dette medføre svært uheldige konsekvenser for Nerskogen som samfunn. Med HOO sitt vedtak, opplever vi en stor usikkerhet i Nerskogssamfunnet. Flere vurderer rett og slett hva de skal gjøre framover. Dette gjelder både næringsutøvere med investeringsplaner og det gjelder ikke minst ungdom som er i ferd med å etablere seg på Nerskogen.

 

HOO – vedtaket

Er grunnlaget for HOO sitt vedtak godt nok?

Mange fra grenda var til stede da HOO gjorde sitt vedtak og vi stiller følgende spørsmål:

– Det står i sakspapirene at samfunnsperspektivet er vurdert. Vi kan ikke ut fra hverken debatten eller dokumentene se at dette er gjort.

– Kommunalsjef Lill Hemmingsen Bøe orienterte i møtet om at Rennebu Kommune har en skolebruksplan som er grunnlaget for skolepolitikken i kommunen. Planen ble ikke framlagt i møtet, men vi har fått den tilsendt i etterkant. Planen som i følge Hemmingsen Bøe er den som gjelder i dag er i realiteten en plan for årene 2005 til 2008.

– I debatten forut for HOO-vedtaket ble det servert påstander fra leder Marit Bjerkås som var direkte feil. Hun hevdet at et fåtall av barna på Nerskogen deltar i fritidsaktiviteter. Sannheten er at alle barna deltar i organiserte fritidsaktiviteter. De er aktive!

– «I hht. Barnekonvensjonen artikkel 3 skal kommunen, i alle saker som berører barn, ta hensyn til hva som er til barnets beste. I saksframlegget skal kommunen dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil gi en like god, eller bedre ivaretakelse av barna.» Vi kan ikke sjå at det er gjort en fullstendig konsekvensanalyse knyttet til en nedleggelse av skolen. Viktige momenter her er kjørelengde, vegstandard, leksehjelp, fritidsaktiviteter, vær og føreforhold, tilhørighet til nærmiljøet.

– «I prosessen er det viktig å minne om barnekonvensjonen artikkel 12 om barns rett til å bli hørt, og at deres synspunkter skal vektlegges.» Vi kan ikke forstå at barna har hatt mulighet til å komme med sitt syn.

Barneombudet sier: «Dersom barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksframlegget, så vil det være en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket er ugyldig.»

– Vedlegg fra SU-møtet (løpenr. 2701/12) var en del av grunnlaget for vedtaket i HOO. Dette SU-møtet er spesielt. Den kommunevalgte representanten i SU, Toril Dullum Lund, ble ikke innkalt til møtet. Rektor Kari Haukdal hadde ansvaret for innkalling til møtet.  Dette er i etterkant tatt opp med FUG, og der får vi opplyst at et møte der alle medlemmene ikke er innkalt er å betrakte som ugyldig.

 

Prosessen

 Vedtaket fra 16.09.2010 sier at Nerskogen Skole skal evalueres etter 2 år. I praksis så blir denne evalueringen igangsatt etter 1 år og 3 måneder.

HOO sin innstilling ble vedtatt 26.04.2012. Formannskapet skal behandle innstillingen 11.05.2012 og kommunestyret skal sluttbehandle dette 22.05.2012. Hele prosessen bærer preg av hastverk. Det store spørsmålet for oss er; hvorfor?

Hvorfor skal den viktigste saken for Nerskogen på lang, lang tid kjøres gjennom på denne måten? Er det ikke viktig å få belyst alle sider av en så viktig sak.

 

Kjære politikere hjelp oss å utvikle Nerskogen og Rennebu videre.

 

Nerskogen Grendalag