Svarthamran hytteområde

Publisert 8. mai, 2012

Opdalingen 8. mai 2012:

Ingen avtale om drivingslei

Reindriftsforvaltningen har klaget på kommunestyrets vedtak om å godkjenne den nye reguleringsplanen i Svarthamran hytteområde. De mener at reguleringsplanen med 21 nye hytter og flere veier ikke burde godkjennes på grunn av at de vil stenge for en drivingslei som går i området. Kartet viser imidlertid at drivingsleia går utenfor det nye hytteområdet, men forvaltningen mener at kartet er feil i forhold til terrenget.

(…) På vegne av grunneier Ola T. Lånke, har sønnen Tor Kristian Lånke sendt inn et svar på klagen fra reindriftsforvaltninga. Han mener at klagene må avvises, hvis det ikke skjer kan ikke klagerne få medhold. Hovedgrunnen til det er at reineierne i området ikke har noen rett til å anlegge en drivingslei over området. Et planområde som i kommuneplanen er avsatt til hyttebebyggelse, noe det aldri har kommet klager på fra verken reindriftsnæringa eller forvaltningen.

(…) Trollheimsloven gir reineierne rett til reindrift i Trollheimen og Igelfjell-/Grefstadfjellområdet, men disse arealene er delt inn i primær- og sekundærområder. Det gjeldende planområdet ligger i et sekundærområde og Lånke skriver at avtalen ikke gir rett til å anlegge flyttelei innenfor et slikt område.

(…)  På bakgrunn av signal og observasjoner som ble gjort under befaring, har man valgt å gå videre med planforslaget.